Ulgi PFRON

Ulgi PFRON


Spółdzielnia WULKAN w Olsztynie jest Zakładem Pracy Chronionej. Posiadamy uprawnienie do udzielania ulg we wpłatach na PFRON, co jest niezwykle atrakcyjne dla średnich i dużych przedsiębiorstw. WULKAN to jeden z największych ZPChR w regionie warmińsko-mazurskim. Nasze ulgi z tytułu odpisu na PFRON wachają się w granicach 65-85%.

Zobowiązania pracodawców odnośnie wpłat na PFRON...

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 Nr 127, poz.721 z póź.zm.) do wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%. Z wpłat zwolnieni są pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość.

SPÓŁDZIELNIA WULKAN W OLSZTYNIE OSIĄGA ODPOWIEDNI WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Wskaźnik ten pozwala udzielać ulg w wysokości ponad 65%.

UWAGA!!!
Aby uzyskać ulgę należy terminowo uregulować należności za zrealizowaną produkcję lub usługę.


Procedura uzyskania ulg we wpłatach na PFRON:

  • zakup produkcji lub usługi np. od Spółdzielni WULKAN w Olsztynie,
  • TERMINOWA zapłata należności przez usługobiorcę -UWAGA!!! liczy się data obciążenia rachunku bankowego,
  • usługodawca przekazuje niezwłocznie nabywcy informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON,
  • usługobiorca obniża wpłątę na PFRON wg określonej informacji od usługodawcy.

Więcej informacji o ulgach ?!
89 526 85 96

ULGI PFRON - szczegółowe informacje, odwiedź główną stronę WWW
obraz

Wskaźnik ulg w okresie ostatnich 12 miesięcy kształtował się w wysokości

65 - 85 %